NRO subsidie MiBo netwerk

NRO heeft subsidie verleent aan 14 consortia van experts uit onderwijs en wetenschap. Deze gaan in schooljaar 2016-2017 onderzoek doen dat een praktische, wetenschappelijk gefundeerde oplossing biedt voor een vraagstuk uit het onderwijs. Het midden-bovenbouwnetwerk (MiBo-netwerk) dat ondersteund wordt door de OGO-Academie is één van de consortia die subsidie ontvangt.

In  dit netwerk van leerkrachten van vijf verschillende scholen is enkele jaren geleden het initiatief opgepakt om het vak geschiedenis voor leerlingen relevanter en betekenisvoller te maken. Het beeld van ‘Geschiedenisonderwijs’ als het louter leren over historische gebeurtenissen en feiten leeft nog heel sterk onder leraren. Het MiBonetwerk ervoer dit als een te smalle opvatting van geschiedenisonderwijs die bovendien weinig motiverend werkt voor leerlingen, omdat die kennis niet functioneel is in hun leven en in hun ontwikkeling naar kritische burgers. Het netwerk is gaan onderzoeken hoe dit anders kan. Onderzoekend leren wordt gezien als een mogelijkheid om de houding van leerlingen ten aanzien van de geschiedenis te veranderen. Het onderzoek sluit aan op een beeld van geschiedbeoefening in de zin van historisch onderzoek doen.  Er zijn al diverse ideeën ontwikkeld waarmee geschiedenisonderwijs meer een onderzoekskarakter krijgt en waardoor historisch redeneren wordt gestimuleerd. Deze ideeën zijn uitgeprobeerd in klassen en hebben geresulteerd in de eerste versie van een toolkit met materialen die gebruikt kunnen worden bij het ontwerpen van lesplannen. Deze toolkit wordt in dit nieuwe onderzoek verder ontwikkeld in een ontwerponderzoek, waarbij het materiaal in verschillende rondes uitgeprobeerd wordt in de klassen en bijgesteld wordt. Hiermee wordt antwoord gegeven op de vraag: Hoe kunnen leerkrachten het historisch redeneren en denken van leerlingen bevorderen op een onderzoekende manier?