OGO op de pabo

Op verschillende pabo’s wordt, op uiteenlopende manieren, aandacht besteed aan het Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Dat juicht de OGO-Academie vanzelfsprekend van harte toe. Studenten die in hun opleiding al kennis hebben gemaakt met de theorie en praktijk van Ontwikkelingsgericht Onderwijs zijn meer dan welkom op de OGO-scholen verspreid over het land.

Na toestemming van de OGO-Academie is het voor pabo’s mogelijk om studenten die een OGO-specialisatie hebben gevolgd hiervoor een certificaat te overhandigen. Om hiervoor als pabo in aanmerking te komen moet in een OGO-opleidingsplan worden uiteengezet op welke manier studenten zich ontwikkelen tot startbekwaam leerkracht basisonderwijs in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Hierbij zijn globale uitgangspunten vastgelegd met betrekking tot bijvoorbeeld het opleidingsconcept, de te behandelen theorie en het werkplekleren. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen een basiscertificaat (niveau 1) en een volledig certificaat (niveau 2).

Op dit moment hebben vier pabo’s toestemming om namens de OGO-Academie aan studenten een OGO-certificaat te overhandigen als zij de OGO-specialisatie met goed gevolg hebben doorlopen.

Amsterdam, Pabo HvA

De pabo HvA biedt haar studenten de mogelijkheid zich te specialiseren in Montessori, Dalton of Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Sinds 2006 werkt de opleiding in een Opleidingsschool intensief samen met Amsterdamse basisscholen voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs van het schoolbestuur ASKO. Inmiddels lopen jaarlijks meer dan 50 studenten stage op een van de zeven samenwerkende OGO-basisscholen. Vanaf jaar 2 van de voltijd opleiding, en vanaf jaar 1 van de verkorte deeltijd opleiding, is het voor studenten mogelijk op de opleiding deel te nemen aan het OGO-specialisatieprogramma. Tegelijkertijd worden zij op de Opleidingsschool begeleid door hun Opleider in de school en mentor (leraar stageklas).

Contactpersonen voor het OGO-certificaat zijn:
Remy Wilshaus: r.wilshaus@hva.nl
Martijn van Schaik: m.van.schaik2@hva.nl

Gouda, Driestar Hogeschool

In het vierde jaar van de pabo kunnen studenten bij de Driestar hogeschool kiezen voor de minor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. De minor heeft een omvang van 30 credits.

In het derde jaar hebben studenten bij de specialisatie jongere kind en bij de specialisatie oudere kind voor het eerst gewerkt met dit concept. In de jaren daarvoor leren studenten een aantal principes kennen (w.o. kernactiviteiten, betekenisvol onderwijs, spelend leren), maar die zijn dan nog niet expliciet gekoppeld aan dit concept.

Tijdens de minor in het vierde jaar, zijn we gericht op verdieping en verbreding van de kennis en vaardigheden. Studenten leren werken met de HOREB en gaan op een school, die nadrukkelijk gekozen heeft voor het Ontwikkelingsgericht Onderwijs, aan de slag met hun eigen leervragen. We gebruiken daarbij de kwaliteitskaarten van OGO. Hun ontwikkeling beschrijven ze m.b.v. een portfolio.

Binnen de minor is ook ruimte om een internationale stage vorm te geven (4 weken) of een kijkje te nemen op het speciaal onderwijs , voortgezet onderwijs of andersoortig onderwijs (2 weken). Ook dan wordt een verbinding gemaakt met Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Zo heeft een student op de Leonardo da Vinci school voor hoogbegaafde kinderen, gekeken in hoeverre er ruimte was voor spel (ze nam het hoofdstuk van Bert van Oers, Rehabilitatie van de homo ludens, in het boek Dwarsdenken als uitgangspunt). Haar bevindingen verwerkte ze in een artikel voor het blad Zone.

Contactpersoon voor het OGO-certificaat is:
Willemieke de Jong: w.dejong@driestar-educatief.nl

Helmond, Pabo De Kempel

Hogeschool De Kempel is mooi gelegen aan de rand van Helmond tussen de Kempen en de Peel in Noord-Brabant. Hogeschool de Kempel draagt Ontwikkelingsgericht Onderwijs een warm hart toe. Brede persoonsontwikkeling van onze studenten – zoals OGO dat beoogt – is een belangrijk uitgangspunt voor ons curriculum.

Ontwikkelingsgericht Onderwijs wordt door de hele opleiding heen aangeboden. De studenten komen in de eerste fase van de opleiding geregeld in aanraking met belangrijke aspecten van het concept, zoals het belang van betrokkenheid en betekenisvolle activiteiten en de basis ideeën van Vygotsky. In het tweede semester van het tweede jaar maken ze vervolgens expliciet kennis met het concept en gaan ze in de onderbouw van de basisschool de principes van OGO handen en voeten geven. Ze doen dit onder andere door in hun stagegroep aan de slag te gaan met spel als basis van de ontwikkelingen van het jonge kind en door te gaan thematiseren. In het vierde jaar krijgt OGO een verdieping binnen de module leeftijdsspecialisatie, voor alle studenten. Daarnaast kunnen de vierde jaars studenten ook kiezen voor het volledige OGO-certificaat. In dat geval werken zij gedurende het gehele studiejaar aan het ontwikkelen van OGO-competenties, passend binnen het reguliere programma. Zij bewijzen dit in een schriftelijke kennistoets en een praktijk assessment gekoppeld aan een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Contactpersonen voor het OGO-certificaat zijn:

Sara Diederen: s.diederen@kempel.nl

Lisanne Nagtegaal: l.nagtegaal@kempel.nl
Jeanne de Kunder: j.kunder@kempel.nl

 

Zwolle, Katholieke Pabo Zwolle

De Katholieke Pabo Zwolle wil een gidsfunctie vervullen als het gaat om vernieuwende onderwijsconcepten, zoals OGO, Jenaplan en Dalton. OGO past in onze  visie op ontwikkeleing van studenten en kinderen. We vinden dat (aankomende) leerkrachten moeten leren denken en werken vanuit een goed doordacht onderwijsconcept. In het curriculum van pabo 2 is OGO het leidende concept. Vanaf pabo 3 kunnen studenten zich richten op het behalen van het (volledige) OGO-certificaat. Zij lopen in de laatste jaren van hun opleiding stage op een OGO-school. Onderzoek vormt dan een belangrijk onderdeel van het programma. Met een goede theoretische ondergrond gekoppeld aan voldoende praktijkervaring hopen we, samen met de stagescholen, bij te dragen aan de ontwikkeling  van OGO-leerkrachten en van het OGO-onderwijs.

Contactpersoon voor het OGO-certificaat is:
Ria Colenbrander: r.colenbrander@kpz.nl.

Pabo Windesheim

Wij houden een lijst bij met studenten die een certificaat hebben gehaald. Ivm de wet op de privacy is deze lijst niet openbaar. Mocht u willen navragen of een student het certificaat heeft, dan kan u dit, met toestemming van de student aan ons vragen.

De richtlijnen die aan pabo’s worden gesteld om studenten te mogen certificeren zijn in dit document (klik) te lezen. De literatuurlijst is hier in te zien.

Binnen het bestuur van de OGO-Academie is bestuurslid Dirkje Visser contactpersoon voor docenten van pabo’s of (aankomend) studenten die meer over OGO op de pabo willen weten. Zij is per e-mail bereikbaar op dirkje@ogo-academie.nl.